Home Hope Baptist Church (Japan) Baptismal Service Hope Baptist Church (Japan) - Baptismal Service